Statut Fundacji Otwarte Forum

Statut Fundacji Otwarte Forum

Tekst jednolity Statutu Fundacji Otwarte Forum

 

Postanowienia ogólne
§ 1
1. Fundacja Otwarte Forum, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu, zwanym dalej Statutem.
2. Fundacja została ustanowiona przez Annę Marczak zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym, sporządzonym przez zastępcę notarialnego – Sebastiana Ziębę w kancelarii notarialnej w Warszawie w dniu 13 sierpnia 2015 r.
§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest Brzezinka.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Fundacja może ustanawiać swoje oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
5. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
§ 3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej, któremu Fundacja składa coroczne sprawozdania ze swej działalności.
§ 4
1. Fundacja może używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.
3. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.
§ 5
1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, ordery oraz inne odznaczenia i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji
§ 6
Celem Fundacji Otwarte Forum jest wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa oraz promocja idei uczenia się przez całe życie poprzez działalność oświatowo-kulturalną.

§ 7
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) Prowadzenie krajowych i międzynarodowych projektów w zakresie celów statutowych Fundacji.
b) Prowadzenie i popularyzowanie prac badawczo-rozwojowych.
c) Prowadzenie działalności wydawniczej i wystawienniczej w zakresie realizacji celów statutowych.
d) Promocję i wsparcie rozwoju edukacji i dostępu do niej w kraju i zagranicą.
e) Organizację wydarzeń zgodnych z celami statutowymi w tym: festiwali i imprez kulturalnych, hackatonów, happeningów, instalacji, kampanii społecznych, koncertów, konferencji, konkursów, kursów, plenerów, prezentacji, projektów, spotkań, szkoleń, warsztatów i wernisaży.
f) Prowadzenie działań edukacyjnych w kraju i zagranicą służących promocji polskiej kultury i nauki.
g) Prowadzenie edukacji artystycznej, wielokulturowej, ekologicznej i zdrowotnej.
h) Zachęcanie i wspieranie obywateli do udziału w życiu publicznym.
i) Gromadzenie informacji i materiałów służących działalności edukacyjnej w zakresie celów statutowych.
j) Działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową, w tym również polegającą na kształceniu studentów, kulturalną, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska i wspierania inicjatyw społecznych.
2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami zarówno w kraju i zagranicą dla osiągania celów statutowych.

Majątek i dochody Fundacji
§ 8
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 (pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9
1. Dochody Fundacji pochodzą z:
a) Krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów.
b) Dotacji, datków, subwencji oraz grantów.
c) Dochodów ze zbiórek publicznych, organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz.
d) Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji i należących do niej praw majątkowych.
e) Nawiązek.
f) Odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych.
2. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
4. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Organy Fundacji
§ 10
1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji
b) Zarząd Fundacji
2. W Fundacji może być powołana Rada Programowa.

Rada Fundacji
§ 11
1. Rada Fundacji zwana dalej Radą składa się co najmniej z 3 osób.
2. Rada Fundacji jest organem wewnętrznego nadzoru nad działalnością Fundacji.
3. Członkiem Rady Fundacji może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator.
5. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:
a) Pisemnej rezygnacji z członkostwa.
b) Prawomocnego skazującego wyroku za przestępstwo z winy umyślnej.
c) Odwołania przez Radę Fundacji.
d) Odwołania przez Fundatora.
e) Śmierci lub niezdolności do pracy.
7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady podczas pierwszego posiedzenia Rady.
8. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
9. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
10. Członek Rady nie może pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, ani pozostawać w stosunku małżeńskim.
11. W przypadku ustania członkostwa w Radzie Przewodniczącego Rady pozostali członkowie Rady powołują na jego miejsce nowego Przewodniczącego Rady. W przypadku ustania członkostwa w Radzie innych Członków Rady, Rada uzupełnia swój skład w drodze kooptacji.
12. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
§ 12
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.
3. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone inne osoby, w tym przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
§ 13
1. Obowiązkami Rady Fundacji są w szczególności:
a) Nadzór nad działalnością Fundacji.
b) Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
c) Zatwierdzanie budżetu rocznego Fundacji.
d) Ustalanie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu i poszczególnych członków Zarządu, w tym wynagrodzenia związanego z powołaniem do pełnienia funkcji, wynagrodzenia związanego z umową o pracę lub umową cywilnoprawną.
e) Na wniosek Zarządu lub Fundatora podejmowanie uchwały w przedmiocie utworzenia przy Fundacji Rady Programowej.
f) Na wniosek Zarządu lub Fundatora – powoływanie i odwoływanie członków Rady Programowej.
g) Podejmowanie – na wniosek Zarządu – uchwały w przedmiocie nadania odznak i wyróżnień dla osób zasłużonych w działalności Fundacji.
h) Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji i połączeniu z inną.
i) Podejmowanie decyzji w sprawie zmiany statutu.
2. W przypadku zawierania umów między Fundacją a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady, albo pełnomocnik powołany uchwałą Rady.

Zarząd Fundacji
§ 14
1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa i jest powoływany przez Fundatora na czas nieokreślony.
2. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Fundator wchodzi w skład pierwszego Zarządu i staje na jego czele jako Prezes Zarządu.
4. Nowych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołują aktualni członkowie Zarządu, na drodze jednomyślnie podjętej uchwały.
5. Fundatorowi przysługuje prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków, w tym Prezesa, w każdym czasie.
6. Prezesowi służy prawo odwołania w każdym momencie każdego z członków Zarządu w przypadku podjęcia przez niego działań sprzecznych z prawem lub w celu wyrządzenia szkody Fundacji, nieprzestrzegania przez członka Zarządu Statutu Fundacji, nie wywiązywania się przez członka Fundacji z nałożonych obowiązków, a także z powodu choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji członka Zarządu.
7. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje:
a) W razie odwołania.
b) W przypadku złożenia przez członka Zarządu pisemnej rezygnacji.
c) Z chwilą śmierci.
8. Zarząd może wybrać ze swego grona Wiceprezesa Zarządu.
9. Jeżeli Fundator z przyczyn losowych nie może powołać lub odwołać członków Zarządu, osobą uprawnioną do powołania lub odwołania członków Zarządu jest Prezes Zarządu. Jeżeli Fundator jest jednocześnie Prezesem Zarządu i z przyczyn losowych nie może powołać lub odwołać członków Zarządu, uprawnienia te przejmuje Wiceprezes Zarządu.
§ 15
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należą wszystkie kwestie niezastrzeżone Statutem do kompetencji innych Organów Fundacji w szczególności:
a) Kierowanie działalnością Fundacji.
b) Realizacja celów statutowych.
c) Sporządzanie planów pracy i budżetu.
d) Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.
e) Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, zapisów i dotacji.
f) Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
g) Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.
3. Zarząd może złożyć wniosek do Rady Fundacji o zmianę statutu.
4. Zarząd może wnioskować do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.
§ 16
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przysyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, co najmniej na 3 dni przed planowanym spotkaniem.
5. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu i kieruje jego pracami.
6. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
7. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
8. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie, na podstawie stosunku cywilnoprawnego, także nieodpłatnego, lub na podstawie stosunku pracy.
9. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie.

Sposób reprezentacji
§ 17
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.

Rada Programowa
§ 18
1. Rada Programowa Fundacji jest organem doradczym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Programowa Fundacji składa się z co najmniej trzech członków.
3. W skład Rady Programowej mogą zostać powołane osoby, które dysponują wiedzą specjalistyczną z dziedzin związanych z realizacją celów statutowych Fundacji.
4. Radę Programową powołuje Rada Fundacji.
5. Rada Programowa powołuje ze swego grona Przewodniczącego Rady Programowej, który kieruje pracami Rady Programowej i reprezentuje ją na zewnątrz, a także zwołuje posiedzenia Rady Programowej i im przewodniczy.
6. Rada Programowa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Programowej.
7. Do kompetencji Rady Programowej należy w szczególności:
a) Opiniowanie na wniosek Zarządu projektów badań naukowych, publikacji oraz innych działań Fundacji związanych z realizacją jej celów.
b) Proponowanie podjęcia przez Fundację określonych działań związanych z realizacją jej celów statutowych.

Zmiana statutu lub celu
§ 19
1. Zmiana statutu lub celu Fundacji może nastąpić zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
2. Zmiana statutu dotycząca celu Fundacji może polegać na poszerzeniu lub uzupełnieniu celu bez naruszenia jego istotnych założeń.

Połączenie z inną fundacją
§ 20
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwa jest Rada Fundacji.

Likwidacja Fundacji
§ 21
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw edukacji narodowej.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Zapraszamy do kontaktu z prawnikami specjalizującymi się w prawie spadkowym

Infolinia czynna:
poniedziałek, środa, piątek: 10:00-12:00
wtorek, czwartek: 16:00-18:00

Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem Twojego operatora.

Skip to content