Regulamin kampanii społecznej Zapisz Dobro

Regulamin Fundacji Otwarte Forum

1. PODSTAWY I CELE DZIAŁANIA FUNDACJI
1.1. Fundacja Otwarte Forum, zwana w dalszej treści Regulaminu „Fundacją” działa na podstawie Statutu, wpis do rejestru Fundacji pod nr KRS 0000575546 z dnia 17.09.2015 r.
1.2. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa podstawy i ciele działania Fundacji oraz zasady wydatkowania i obsługi środków finansowych.
1.3. Celem Fundacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa oraz promocja idei uczenia się przez całe życie poprzez działalność oświatowo-kulturalną. Obecnie działania Fundacji skupiają się wyłącznie na prowadzeniu ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Napisz Testament”, której celem jest zachęcenie Polaków do sporządzania testamentów i uwzględniania w nich dobrych i uczciwych organizacji pozarządowych.
1.4. Fundacja gromadzi środki finansowe na cele związane z kampanią „Napisz Testament” i wydatkuje je zgodnie z niniejszym Regulaminem i Statutem.
1.5. Gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. 2014 r. poz. 498), a także Statutem Fundacji i niniejszym Regulaminem.

2. DZIAŁANIA PROWADZONE PRZEZ FUNDACJĘ
2.1. Zgodnie w art. 1.3. niniejszego Regulaminu, wszelkie działania podejmowane przez Fundację dotyczą kampanii „Napisz Testament” i są to:
a) prowadzenie bezpłatnych wykładów na temat prawa spadkowego b) prowadzenie infolinii testamentowej c) prowadzenie kampanii społecznych d) promowanie idei sporządzania testamentów w lokalnych i ogólnopolskich mediach e) prowadzenie bezpłatnych konsultacji dot. prawa spadkowego f) współpraca z osobami prywatnymi oraz instytucjami, których działalność ma związek z prawem spadkowym g) organizowanie wydarzeń (m.in. targi, spotkania, prelekcje), których celem jest popularyzacja idei sporządzania testamentów h) współpraca z polskimi organizacjami pozarządowymi i wspieranie ich w działaniach zmierzających do zachęcenia Polaków do uwzględniania tychże organizacji w testamentach i) druk bezpłatnych informatorów testamentowych j) inne działania, których celem jest edukacja testamentowa

3. KAMPANIA SPOŁECZNA „ZAPISZ DOBRO”
3.1. Organizatorem kampanii społecznej “Zapisz Dobro” jest Fundacja Otwarte Forum.
3.2. Kampania będzie realizowana w terminie od 15 do 21 marca 2021 r.
3.3. Kampania ma charakter edukacyjny. Jej celem jest uświadomienie Polakom, że w testamencie można uwzględnić organizację pozarządową.
3.4. Zakres działań związanych z kampanią, to przede wszystkim:
a) strona internetowa www.zapiszdobro.pl będąca źródłem wiedzy na temat zapisów testamentowych
na rzecz organizacji pozarządowych
b) promocja w Internecie oraz na kanałach telewizyjnych spotu wideo “Zapisz Dobro”
c) promocja w stacjach radiowych spotu audio “Zapisz Dobro”
d) publikacja artykułów prasowych w Internecie oraz w mediach drukowanych dot. tematu
wymienione w podpunkcie a)
e) prowadzenie infolinii testamentowej, pod którą dyżurują prawnicy specjalizujący się w prawie
spadkowym, dostępnej od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00-14:00
3.5. Podczas całej kampanii na fanpage’u facebookowym “Zapisz Dobro” oraz “Napisz Testament”
będą publikowane materiały edukacyjne oraz informacyjne związane z kampanią
3.6. W trakcie trwania kampanii oraz po jej zakończeniu, każdy zainteresowany będzie mógł pobrać ze
strony www.zapiszdobro.pl darmowy informator testamentowy.
3.7. Na wszystkie pytania można uzyskać odpowiedź pisząc na adres: kontakt@zapiszdobro.pl
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zmian takich może dokonać wyłącznie Zarząd Fundacji.

Zatwierdziła
Ewelina Szeratics
Prezes Zarządu

Zapraszamy do kontaktu z prawnikami specjalizującymi się w prawie spadkowym

Infolinia czynna:
poniedziałek, środa, piątek: 10:00-12:00
wtorek, czwartek: 16:00-18:00

Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem Twojego operatora.

Skip to content